Bérleti szerződés – City Rent A Car Autókölcsönző Kft

Weboldalunkon az alábbiakban elolvashatja, tanulmányozhatja a gépjármű haszonbérleti szerződésünk minta példányát.

GÉPJÁRMŰ HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
CITY RENT A CAR Kft. (székhelye: 2046 Törökbálint, Hosszúrét 062 hrsz., cégjegyzékszáma: 13-09-157346, adószáma: 23967050-2-13, képviseli: Takács István ügyvezető), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), (BÉRBEADÓ KAPCSOLAT: +36-30-336-2940, +36-30-250-9999, info[kukac]cityrentacar.hu)
másrészről a….. Cégjegyzékszáma:….. , Adószáma:….. , Képviseli:….. ügyvezető) mint bérbe vevő (a továbbiakban: Bérlő) – együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek között - az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

I. A BÉRLET TÁRGYA

1. Jármű fajtája: …..
Gyártmány: …..
Típus: …..
Forgalmi rendszám: …..
Motorszám:…..
Alvázszám: ……
Évjárat:…..
Tulajdonos…..
adószáma: …..

2. A bérlet tárgyát képező gépkocsi tartozékai: pótkerék, emelő, kerékkulcs, elakadásjelző, elsősegélycsomag, rádió, antenna, riasztó.

3. A gépkocsira a kötelező gépjármű felelősség biztosítás érvényben van. A gépkocsira CASCO biztosítást a Bérlő köthet, amelynek kedvezményezettjeként a Bérbeadót köteles megjelölni, vagy külön díj fejében kérheti, hogy a Bérbeadó kössön megfelelő CASCO módozatú biztosítást a gépkocsira. Ez irányú igényét, írásban kell jeleznie a Bérbeadó felé.

4. A Bérlő a gépjárművet az általa átvizsgált és megismert, üzemképes, kipróbált, kifogástalan, tiszta állapotban, kenőolajjal, hűtővízzel feltöltve vette át, érvényes műszaki engedéllyel. Az átvételkori állapot rögzítésére a Bérbeadó fénykép- és videofelvételeket készít az átadás-átvétel során a gépjárműről. A felek a jelen megállapodásukkal rögzítik, hogy ezeket a felvételeket kölcsönösen elfogadják az átadáskori állapot bizonyítására.

5. A bérlő harmadik személynek a gépjárművet bérletre (albérletbe) nem adhatja. A gépkocsi használatára a Bérlő képviselője vagy a társaság általa meghatalmazott alkalmazottai jogosultak. A bérleti szerződés fennállása alatt a bérlet és a bérlet tárgya másnak nem adható át, másra nem ruházható át, nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. Bérlő nem jogosult a gépkocsit sportrendezvények keretében, illetve tesztcélokra használni, valamint azzal más járművet vontatni. Bérlő nem jogosult a gépkocsi kulcsait lemásoltatni, illetve a bérlet tárgyát biztosítékként felhasználni, elzálogosítani vagy értékesíteni.

II. A BÉRLET IDŐTARTAMA

6. A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig 201... …………………... napjától ..…. napra bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező alábbi gépjárművet.
A gépkocsi birtokbaadása az autó kulcsainak és a hozzá tartozó iratainak átadásával történik.
A minimális bérleti futamidő 2 nap, egy bérleti nap 24 órás időtartamot jelent. A Bérlő jogosult a bérlet futamidejét – annak lejárata előtt – meghosszabbítani, köteles azonban a meghosszabbított futamidőre járó bérleti díjat legkésőbb, a megelőző bérleti időszak utolsó napján, előre megfizetni. A bérleti időszak lejártával – ha meghosszabbítás nem történik - a Bérlő a bérlet tárgyát az átvételkorival megegyező, üzemképes, kenőolajjal, hűtővízzel feltöltött, tiszta állapotban köteles visszaszolgáltatni a Bérbeadónak. 3 órát meghaladó időtartamú visszaszolgáltatási késedelem esetén további teljes napi bérleti díj kerül felszámításra.

III. A BÉRLETI DÍJ

7. A Bérleti díj-….. Ft+ ÁFA/hét, melyet Bérlő hetente köteles készpénzben megfizetni Bérbeadó részére.

8. Bérlő a Bérleti díjat havonta előre legkésőbb a tárgyhó 1. (első) napjáig fizeti meg a Bérbeadó kiállított számlája alapján, mely számlát Bérbeadó postai úton ajánlott levélben küld meg vagy személyesen ad át Bérlőnek, azzal, hogy a tárgyhóra vonatkozó számlát Bérlő legkésőbb a tárgyhó 1. (első) napját megelőző 14 (tizennégy) nappal át kell vennie / igazoltan meg kell érkeznie. Ennek elmaradása esetén a tárgyhavi Bérleti díj fizetésének esedékessége a vonatkozó számla átvételét követő 14. (tizennegyedik) nap.

9. A Bérlőnek nem áll jogában a jelen bérleti szerződés alapján a Bérbeadónak járó és megfizetendő Bérleti díjat, vagy egyéb más összeget visszatartani vagy csökkenteni illetve a kifizetést megtagadni, és nem jogosult a Bérbeadóval szembeni bármilyen követelését ily módon érvényesíteni.

IV. BIZTOSÍTÉK

10. A Bérlő a jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének biztosítékául, ezen kötelezettségek nem vagy nem szerződésszerű teljesítésének esetére (ide értve az esetleges károkozásokat is) köteles a Bérbeadónak összesen …………..…… Ft összeget biztosítani, óvadék jogcímén. (Biztosíték / Óvadék) Bérlő a mai napon a szerződés aláírásával egyidejűleg, a Bérbeadó részére az óvadékot készpénzben megfizette, a Bérbeadó az Óvadék összegéről külön számviteli bizonylatot állít ki.

11.A Bérbeadó jogosult a Bérlő felé fennálló, a jelen szerződés alapján felmerülő bármely igazolt követelését ezen összegből közvetlenül kielégíteni, köteles azonban minden esetben Bérlőt előzetesen írásban tájékoztatni, ha valamilyen szerződésszerinti jogos ok miatt az Óvadék összegének egészét vagy egy részét fel kívánja használni, egyúttal biztosítania kell Bérlőnek azt a lehetőségét, hogy az esetleges jelen szerződés alapján fennálló mulasztását orvosolja vagy az esetleges kárt megtérítse a Bérbeadó által meghatározott 8 napos határidőn belül.
Amennyiben Bérlő a jelen szerződésben vállalt valamely kötelezettségét Bérbeadó külön erre irányuló írásbeli felszólításában megjelölt határidőre sem teljesíti, úgy Bérbeadó az Óvadék összegéből közvetlenül kielégítést kereshet.
Amennyiben az Óvadék összege a jelen szerződés hatálya alatt bármikor szerződésszerűen csökken, Bérlő ebben az esetben köteles az összeget a Bérbeadó felhívására, az értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül az eredeti összegre kiegészíteni.

V. A GÉPKOCSIN VÉGZENDŐ KÖTELEZŐ ELLENŐRZÉSEK ÉS KARBANTARTÁSOK

12. A Bérlő a gépkocsit átvizsgált, leszervizelt állapotban kapja meg a bérleti jogviszony kezdetén. Ezt követően köteles minden megtett 10 000 km után kötelező időszakos szervizre jelentkezni a gépjárművel a Bérbeadó telephelyén, vagy az általa megjelölt szervizállomáson.
Bérlő a gépkocsi üzembiztonsága érdekében köteles naponta rendszeresen ellenőrizni a gépkocsi hűtővíz folyadékszintjét, a motor olajat és a fékfolyadékot, köteles továbbá minden ezzel kapcsolatos rendellenességet haladéktalanul jelezni Bérbeadó felé. Bérlő vállalja a gépkocsi alap karbantartásával kapcsolatos mindennemű költséget /pld. alapszervízelés, olajcsere, stb./. Bérbeadót terheli, a gépjármű biztonsága érdekében a téli és nyári gumik karbantartása, illetve cseréje, ezzel kapcsolatosan mindennemű költséget Bérbeadó vállal.
Ezen túlmenően a Bérlő köteles azonnal tájékoztatni a Bérbeadót és jelentkezni a Bérbeadó telephelyén, vagy az általa megjelölt szervizben, amennyiben bármilyen meghibásodást észlel, vagy annak gyanúja merül fel. Ennek elmulasztásából eredő minden esetleges további károsodás, vagy többlet kár a Bérbeadó felelőssége és annak megtérítésére köteles.

VI. A BÉRBEADÓ KÖTELEZETTSÉGEI

13. A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő és utasai testi épségéért, valamint egy esetleges baleset miatt bekövetkezett sérülésekért.

VII. A BÉRLŐ KÖTELEZETTSÉGEI

14. A bérlő köteles az autót rendeltetésszerűen használni, azt a bérleti szerződés fennállta alatt karbantartani és a szükséges és rendeltetésszerű használattal felmerülő javításokat a saját költségére elvégezni. A szerződés fennállta alatt a használattal felmerült minden működtetési költséget a bérlő visel valamint a bérlő felelős minden olyan kárért, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy különösen súlyos, rendeltetésellenes használatnak minősül, a gépjármű forgalmi engedélyében feltüntetett szállítható maximális súlynál (megengedett legnagyobb össztömeg és a saját tömeg különbsége) nehezebb rakomány szállítása. A Bérlő felelőssége, hogy a járműre felrakodásra kerülő szállítmány valós súlyáról, hitelt érdemlően meggyőződjön.

15. A bérlet tárgyát képező gépkocsi használata során Bérlő köteles minden vonatkozó jogszabályt és hatósági előírást, különösen a KRESZ szabályait betartani, amiért teljes körű felelősséggel tartozik. Bérlő különösen nem jogosult alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer hatása alatt a gépkocsit vezetni, illetve annak vezetését ilyen befolyásoltság alatt álló személynek átengedni.

16. A Bérlő a bérlet tárgyát képező gépkocsival – a Bérbeadó kifejezett írásos hozzájárulása nélkül – nem hagyhatja el Magyarország területét. Amennyiben Bérlő külön szerződés megkötése nélkül használja a gépjárművet az ország határain kívül, magatartása szerződésszegésnek minősül és Bérbeadó azonnal rendkívüli felmondással élhet és külön további értesítés nélkül azonnal visszaveheti Bérlőtől a gépjárművet. Ennek költségei a Bérlőt terhelik.

17. A gépkocsi használat fenti szabályainak megszegése, illetve hamis adatok megjelölése súlyos szerződésszegésnek minősül és a bérleti szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondását, valamint büntető feljelentés megtételét, illetve hatósági eljárás megindítását vonhatja maga után. Bérlő ebben az esetben minden felmerülő kárt köteles megtéríteni a Bérbeadónak, függetlenül a casco biztosítás fennállásától. Felelőssége kiterjed az érdekeltségi körébe tartozó más személyek tevékenységére vagy mulasztására is.

18. A Bérlő a gépjárművet "jó gazda" gondosságával köteles megőrizni, használni, karbantartani, ezek során a vonatkozó előírásokat megtartani.

19. A birtokbaadástól kezdődően a Bérlő felelős mindazon kárért illetve veszteségért, melyet a Bérlet tárgyában saját maga, képviselője, alkalmazottja, megbízottja, szolgáltatója, beszállítója, ügyfele, vagy egyéb, hozzá kapcsolható személyek, illetve bármilyen más személy, akinek a bérlet tárgyát képező gépjármű vezetését átengedi, okoztak, továbbá minden olyan bírságért és büntetésért, ami a Bérlő működéséhez kötődik vagy a Bérlő érdekeltségi körébe tartozó személy tevékenysége okozta. Az esetleges vétlenséggel kapcsolatban a bizonyítás a Bérlőt terheli. Amennyiben károkozás történik, arról Bérbeadót haladéktalanul, írásban értesíteni kell, a Bérbeadó értesítésének elmaradása vagy késedelmes értesítése miatt keletkező költségek és felelősség Bérlőt terhelik.

20. A Bérlő feladata, hogy a bérelt gépjárművel folytatott tevékenységéhez beszerezze a működési engedélyt és minden egyéb szükséges hatósági engedélyt, melynek költségei a Bérlőt terhelik, ide értve az engedély-hosszabbítások költségeit is. A Bérbeadó vállalja, hogy a hatósági engedélyek sikeres és gyors beszerzésében támogatja, a birtokában lévő illetve általa megadható szükséges nyilatkozatokat / okiratokat az előírt formában és határidőben megadja, illetve e tekintetben méltányos mértékben elősegíti a Bérlő tevékenységének megkezdését illetve folytatását.
A Bérlő kizárólagos feladata és felelőssége az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) által szabályozott Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) bejelentési szabályainak maradéktalan betartása. A Bérlő teljes körű felelősséget vállal az előírt bejelentések elmulasztásának jogkövetkezményeiért, ide értve, a jármű visszatartásával, a rakomány esetleges lefoglalásával felmerülő minden költséget, illetve az ennek időtartamára vonatkozó bérleti díj megtérítését.

21. Bérlő felelős a bérlet tárgyát képező gépkocsi, valamint annak valamennyi felszerelése és tartozéka átadáskori állapotának fenntartásáért. Bérlő köteles haladéktalanul jelezni Bérbeadó felé és Bérbeadó minden abból eredő kárát és költségét megtéríteni, hogy a bérlet tárgyát képező gépkocsi kulcsát, forgalmi engedélyét, rendszámtábláját vagy más hivatalos iratát, illetve bármely tartozékát elveszíti, vagy azokat eltulajdonítják, ill. jogtalanul lemásolva kárt okoznak.

22. A bérlet futamideje alatt Bérlő köteles minden, a bérlet tárgyát képező gépkocsi használatával kapcsolatos költséget (különösen az üzemanyagköltséget, az autópálya használat díjait, a parkolási díjakat, esetleges szabálysértési bírságot, illetve egyéb hasonló költséget) viselni. Bérlő köteles a teljes bérleti futamidő alatt megfizetett ilyen jellegű költség bizonylatát (autópálya-használat díjának befizetési bizonylata, parkolási jegy, szabálysértési bírságot kiszabó határozat és a befizetést igazoló bizonylat stb.) a bérlet futamidejének végén hiánytalanul Bérbeadó részére átadni. Az átadás elmulasztásából eredő károkért és költségekért Bérlő felelős.
A Bérlő teljes körűen felelős, a közúthálózat fizetős szakaszainak, a bérlet időtartama alatt történő használatával felmerült díjak, pótdíjak és bírságok megfizetéséért. Amennyiben ilyen jellegű költségek a bérlet futamidejét követően merülnek fel a bérlet futamidejére vonatkozóan, úgy Bérlő ezeket köteles haladéktalanul megtéríteni Bérbeadó részére és viselni Bérbeadó minden ezzel kapcsolatos költségét és kárát. Ilyen esetben Bérlő köteles – minden egyes hatósági, illetve jogosult intézkedés alapján – további 5.000,- Ft ügyviteli díjat megfizetni Bérbeadó részére.

23. Meghibásodás, vagy megrongálódás esetén a Bérlő köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni és a bérlet tárgyát visszaszolgáltatni. Amennyiben a meghibásodás, megrongálódás rendeltetésellenes használatból adódik illetve, ha Bérlő a bérleti szerződés megkötésekor Bérbeadót lényeges tény, adat vagy körülmény tekintetében félrevezette, hamis adatot jelölt meg, úgy egy esetleges káresemény esetén Bérlő a teljes kárt köteles megtéríteni – tekintet nélkül a casco biztosítás fennállására. Egyéb esetekben Bérlő a biztosítással nem fedezett kárösszeget (pl. önrész) köteles megtéríteni Bérbeadó részére.
Bérlő minden esetben köteles továbbá a bérleti díjat a javítás teljes időtartama alatt megfizetni és a Bérbeadó egyéb kárát, költségét megtéríteni. A Bérlő kártérítési kötelezettsége az utastértető, a gumiabroncs, a kerekek, a fenéklemez, a futómű, a küszöb alatti részek, a külső tükrök, az antenna és a belső tér és a csomagtér kárai vonatkozásában a biztosítási önrész megfizetésétől függetlenül is teljes körűen fennáll. Bérbeadó nem felel Bérlő azon káraiért, amelyek őt a gépkocsi esetleges meghibásodásából eredően érik. Meghibásodás esetén a jármű javítását csak a Bérbeadó engedélyével kezdhetik meg. Köteles a javítóval állapotlapot kitöltetni.

24. A bérlet tárgyát képező gépkocsit ért baleset, illetve káresemény (lopás, feltörés, rongálás stb.) esetén a Bérlő köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni és a rendőrség intézkedését kérni, valamint az erről szóló okiratot a Bérbeadó részére átadni. Bérlő minden ilyen esetben köteles az ügy tisztázása érdekében a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, a káreseményben érintett személyek és hatóságok minden adatát (különösen az érintett más gépjárművek rendszámát; tulajdonos/gépkocsivezető/tanúk nevét, címét, teflonszámát, biztosítóját; helyszínrajzot; fényképet stb.) valamint a szabályosan kitöltött baleseti bejelentőt beszerezni. A káresemény rendezéséhez szükséges adatok, iratok hiányában a teljes kárt Bérlő köteles megtéríteni.

25. Ha a bérlet tárgyát hatósági eljárás során lefoglalták, a Bérlő köteles erről a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. A hatósági eljárás miatt felmerülő Bérbeadói költségek, illetve a lefoglalásból eredő károk, ide értve a lefoglalás idejére járó bérleti díj összegét is - a Bérlőt terhelik.

26. Amennyiben a gépjárművel bűncselekményt vagy szabálysértést követnek el, és emiatt a fennálló casco-biztosítás terhére nem lehet érvényesíteni az esetleges kárt, Bérlő vállalja, hogy olyan mértékben és feltételekkel kártalanítja Bérbeadót, mintha a casco-biztosítás terhére történt volna meg a kárrendezés. Ugyanezen rendelkezések irányadóak akkor is, ha a Bérleti szerződésben nem szereplő harmadik személy vezeti a gépjárművet, és a bekövetkezett kárt a casco-biztosító nem, vagy nem teljes mértékben téríti meg.

27. A Bérbeadó fenti eseményekről történő értesítésének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, ami a jelen szerződés azonnali hatályú felmondását és Bérlő teljes körű felelősségét vonja maga után.

28. Ha a bérlet tárgya megsemmisül, elvész, eltulajdonítják, használhatatlanná válik, vagy bármilyen okból nem kerül visszaszolgáltatásra, a Bérlő köteles a bérlet tárgyának esetleges biztosításból meg nem térülő (pl. önrész, biztosítással nem fedezett károk) értékét, valamint a fenti összeg megfizetéséig terjedő időre járó bérleti díjat megfizetni a Bérbeadónak. Bérbeadó az óvadék összegét a Bérlővel szemben jelen szerződés alapján fennálló követeléseibe beszámítja. Bérbeadó az ezt meghaladó kárát is érvényesíti Bérlővel szemben. Bérlő kifejezetten felhatalmazza Bérbeadót arra, hogy jelen szerződés alapján fennálló – Bérlő felé írásban közölt – valamennyi követelését Bérlő fent megjelölt bankszámlája ellen vezetett inkasszó útján érvényesítse.

29. Amennyiben Bérlő nem természetes személy, úgy a szerződés megkötése során őt csak megfelelő jogosultsággal rendelkező személy képviselheti (cégkivonat, aláírási címpéldány másolata szükséges) Amennyiben a bérleti szerződés megkötése során eljáró személy a Bérlőként feltüntetett társaság részéről megfelelő felhatalmazással nem rendelkezik, úgy a szerződésben foglalt kötelezettségek a szerződéskötés során eljárt természetes személyeket terhelik. A jogi személy képviseletében a szerződéskötés során eljáró természetes személy a szerződés aláírásával készfizető kezességet vállal az általa képviselt jogi személy jelen szerződésből fakadó esetleges tartozásai megtérítésére.

30. Bérlő tudomásul veszi, hogy a járműben vagy a járművel másnak okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Amennyiben a biztosító a Bérlőnek felróható okból nem, vagy csak részben fizet, akkor a Bérbeadó részére okozott kárt megtéríteni köteles. Fennáll a fizetési kötelezettsége akkor is, ha a kárért a károsulttal szemben a Bérbeadó már helyt állt.
A kaució (óvadék) összege ilyen esetekben visszatartható mindaddig, amíg a káresemény lezárásra nem került. A Bérlő köteles a káresemény rendezése érdekében jóhiszeműen együttműködni, dokumentációt átadni. Kárnak tekintendő a bírság, vagy más hatósági (parkolási) szabálysértés miatti igényérvényesítés is.

VIII. A BÉRLET MEGSZŰNÉSE

31. A szerződő felek megállapodnak, hogy a bérlő szerződésszegése esetén a bérbeadó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Egyébként mindkét fél indokolás nélkül 15 napos felmondási határidővel jogosult a szerződést felmondani.

32. A jogviszony megszűnésekor a bérlő a személygépkocsit rendeltetésszerű állapotban köteles visszaadni, irataival együtt.

33. Ha a Bérlő a bérlet futamidejének lejártakor a bérlet tárgyát nem szolgáltatja vissza Bérbeadó részére és nem kezdeményezi a bérleti szerződés meghosszabbítását, a Bérbeadó jogosult további értesítés nélkül intézkedni a bérlet tárgyának birtokbavételéről és elszállításáról. A késedelem idejére járó bérleti díj, valamint a késedelem időtartamára késedelmi kamatként a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamat, illetve az egyéb költségek a Bérlőt terhelik. Ha a Bérlő a bérlet tárgyát lejáratkor – fentiek szerint - nem szolgáltatja vissza és késedelmét megfelelően nem menti ki Bérbeadónál, illetve ha más, erre utaló körülmény merül fel, úgy Bérbeadó vélelmezi, hogy Bérlő a gépkocsi vonatkozásában a Btk. 317. §-ba ütköző sikkasztás bűntettét követte el, ezért jogosult Bérlő ellen büntető feljelentést tenni, a gépkocsit köröztetni, illetve egyoldalú birtokbavétele iránt intézkedni.

IX. Egyéb

34. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

35.Bérlő a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés céljából Bérbeadó a személyazonosításra alkalmas igazolványukat (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél, stb.) lefénymásolja/lefényképezze, illetve Bérlőről és Kezesről fényképfelvételt készítsen. Az elkészült fényképeket, másolatokat a Bérbeadó legkésőbb a bérlet lejártát követő 5 év elteltével köteles megsemmisíteni.

36. Felek semmiféle egyéb szóbeli megállapodást nem kötöttek; a bérlet ügyében történt megelőző levelezés dokumentumai jelen szerződés aláírásakor érvényüket vesztik.

37. Jelen szerződés módosítására kizárólag a Felek erre irányuló írásbeli megállapodása alapján kerülhet sor. A szerződés módosításait a jelen bérleti szerződéshez kell csatolni sorszámozott mellékletek formájában.

38. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos illetve azzal kapcsolatban egymástól szerzett valamennyi és bármely adatot, információt, tényt, stb. beleértve, de nem kizárólagosan a jelen szerződés létrejöttét és tartalmát szigorúan bizalmasan kezelik. Felek vállalják továbbá, hogy ezen adatok nem hozhatók nyilvánosságra, azokat harmadik személlyel – kivéve annak jogszabály alapján való szükségessége miatt – a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem közlik.

39. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadónak jogában áll a jelen bérleti szerződés alapján fennálló jogait és kötelezettségeit más gazdasági társaságra átruházni. Erről a Bérbeadó a Bérlőt előzetesen megfelelő időben írásban értesíteni köteles.

40. Bérbeadó a Bérlő jelen szerződésben rögzített adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében, ill. saját marketing célokra használhatja fel. Bérlő szerződésszegése (különösen gépkocsi visszaszolgáltatás elmulasztása, díjfizetési kötelezettség elmulasztása, stb.) esetén Bérbeadó jogosult Bérlő adatait az illetékes hatóságok, illetve harmadik személyek részére átadni.

41. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy a bérlet tárgyát képező gépjárművet GPS nyomkövető rendszerrel lássa el. Az így birtokába került információkat a Bérbeadó nem tárolja, tartja nyilván, azt kizárólag a jármű eltulajdonítása, vagy visszaszolgáltatásának elmulasztása esetén, a gépjármű hollétének meghatározására használja fel.

42. A Felek az esetleges jogvitáikat elsősorban békés, peren kívüli eljárásban, egyeztetéssel kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne sikerre, a jelen szerződésből eredő jogvitáik elbírálására, első sorban a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetve hatáskörtől függően a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

43. Ha a jelen szerződés valamely része érvénytelennek minősül, vagy a jelen szerződés valamely rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, a jelen szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. Ilyen esetben az érvénytelen vagy alkalmazhatatlan rendelkezést a Felek oly módon kötelesek módosítani, amely lehetővé teszi a Felek szándékainak, továbbá azoknak a gazdasági és jogi céloknak a megvalósítását, amelyet a Felek az érvénytelen vagy nem alkalmazható szerződéses rendelkezéssel el kívántak érni.

44. Bérlő kijelenti, hogy a szerződésben foglalt és az általános szerződési feltételeket megismerte, Bérbeadó a szokatlan feltételekre figyelmét külön felhívta, így azok kifejezett ismeretében jelen szerződést jóváhagyólag aláírja.

45. A szerződést elolvasás és értelmezés után a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Kelt: Budapest, 2015 …….

………….

Bérbeadó

………….

Bérlő

Weboldalunk és a Bérleti szerződés mobil telefonon is elérhető!

Bérleti szerződés - City Rent A Car Autókölcsönző Kft +36-30-250-9999